Yazar arşivleri: admin

Bakara Suresi Türkçe Oku

1.Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
6. İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
7. Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim* ve ala ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym
8. Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın
9. Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun
10. Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun
11. Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun
12. Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun
13. Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun
14. Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun

İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe Meali

ihlas-suresi-arapca-oku
İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1.Kul hüvellâhü ehad.
2.Allâhüssamed
3.Lem yelid ve lem yûled
4.Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi’nin Türkçe Meali (Anlamı)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1.De ki; O Allah bir tektir.
2.Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3.Doğurmadı ve doğurulmadı
4.O ‘na bir denk de olmadı.

Felak Suresi

felak-suresi-arapca-oku

Felak Suresi Türkçe Okunuşu
Kul eûzu bi rabbil felak (felakı).
Min şerri mâ halak (halaka).
Ve min şerri gâsikın izâ vekab (vekabe).
Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad (ukadi).
Ve min şerri hâsidin izâ hased (hasede).

Felak Suresi’nin Türkçe Meali (Anlamı)
De ki: “Ben, Felâk’ın Rabbine sığınırım.”
Yarattıklarının şerrinden.
Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden.
Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden.

Fetih Suresi Türkçe Meali ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim

1. İnna fetahna leke fetham mübına
Türkçe Anlamı : Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
Türkçe Anlamı : Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.

3. Ve yensurakellahü nasran azıza
Türkçe Anlamı: Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.

4. Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
Türkçe Anlamı : İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.

5. Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
Türkçe Anlamı : Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.
Okumaya devam et